Meet Our Members

Principal Investigator

Avatar

YongXiang Chen

Principal Investigator, Associate Professor

Group Members

Avatar

HuaZhen Duan

PhD student

Avatar

Yue Li

PhD student

Avatar

ShiHao Wang

PhD student

Avatar

BoDan Deng

PhD student

Avatar

LiZhen Wei

Undergraduate student

Avatar

ZhiJun Zhang

MD student

Avatar

JunCheng Wu

Undergraduate student

Alumni


Rong Chang
Jun Hu
YunLai Zhang
PengCheng Zhu
BeiBei Han
Qing Yu
FangYi Li
HongXue Chen
SiYu Zhang
Jie Kang
Lei Li
YaoHui He
2017-2022
2016-2021
2017-2020
2017-2020
2017-2020
2015-2020
2013-2019
2015-2018
2012-2017
2015-2017
2014-2016
2012-2016
changrong_up@163.com
caroline_hj@126.com
1304671507@qq.com
zhupc17@tsinghua.org.cn
18317894536@163.com
jessie_qingyu@126.com
yaphets910531@163.com